Chương trình đào tạo trình độ trung cấp (theo Luật giáo dục nghề nghiệp)

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp (theo Luật giáo dục nghề nghiệp)
1. Trung cấp Pháp luật
Tên ngành, nghề: Pháp luật (Law)
Mã ngành, nghề: 5380101
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS (hoặc tương đương)
Thời gian đào tạo: 1,5 – 02 năm
Đào tạo người học có trình độ Trung cấp ngành Pháp luật, có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các lĩnh vực liên quan đến đời sống xã hội hàng ngày như: kinh tế, lao động, đất đai, dân sự, hình sự, các thủ tục hành chính, hợp đồng, có kỹ năng hiểu và phân tích được những quy định của pháp luật; có thể đảm nhận nhiệm vụ ở các cơ quan hành chính ở địa phương, các tổ chức kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, có kiến thức nền tảng để học liên thông ở các bậc cao hơn trong lĩnh vực chuyên ngành.

2. Trung cấp Công tác xã hội
 Tên ngành, nghề: Công tác xã hội (Social work)
 Mã ngành, nghề: 5760101
 Trình độ đào tạo: Trung cấp
 Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên
 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS (hoặc tương đương)
 Thời gian đào tạo: 1,5 – 02 năm
Đào tạo người học có trình độ Trung cấp ngành Công tác xã hội, có kiến thức cơ bản về công tác xã hội, có khả năng hiểu và phân tích được những quy định của chính sách an sinh xã hội, dân số kế hoạch hóa gia đình; người học có trình độ Trung cấp công tác xã hội có thể đảm nhận nhiệm vụ liên quan đến các cơ quan hành chính ở địa phương, các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở xã hội…
Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn trong lĩnh vực công tác xã hội.

3. Trung cấp Chăn nuôi – Thú y
 Tên ngành, nghề: Chăn nuôi – Thú y (Animal Husbandry and Veterinary Medicine)
 Mã ngành, nghề: 5620120
 Trình độ đào tạo: Trung cấp
 Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên
 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS (hoặc tương đương)
 Thời gian đào tạo: 1,5 – 02 năm
Đào tạo người học có trình độ Trung cấp ngành Chăn nuôi – Thú y, có kiến thức cơ bản về chăn nuôi – thú y, có khả năng sử dụng thiết bị máy phục vụ ở lĩnh vực chăn nuôi, thú y và kỹ năng thực hành các quy trình nhân giống, chăm sóc, phòng và chữa bệnh dịch cho gia súc, gia cầm, người học có trình độ trung cấp Chăn nuôi – Thú y có thể đảm nhận nhiệm vụ ở các Phòng nông nghiệp, Thủy sản, trang trại… và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của ngành.
Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, có thể học liên thông ở các bậc cao hơn hoặc để nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng vào lĩnh vực chuyên ngành.

4. Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
 Tên ngành, nghề: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Agriculture anh Plant protection)
 Mã ngành, nghề: 5620111
 Trình độ đào tạo: Trung cấp
 Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên
 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS (hoặc tương đương)
 Thời gian đào tạo: 1,5 – 02 năm
Đào tạo người học có trình độ Trung cấp ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, có kiến thức cơ bản về Trồng trọt và bảo vệ thực vật; biết sử dụng những dụng cụ, thiết bị phục vụ trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; thực hiện được các biện pháp xử lý hạt giống cây trồng; chọn tạo được một số loại cây trồng phổ biến, có giá trị kinh tế; người học có trình độ Trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật có thể áp dụng được một số mô hình sản xuất tiên tiến, đưa ra quy trình phòng trừ dịch hại cây trồng hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của ngành.
Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, có thể học liên thông ở các bậc cao hơn hoặc để nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng vào lĩnh vực chuyên ngành.
5. Trung cấp Kế toán doanh nghiệp
 Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp (Enterprise Accounting)
 Mã ngành, nghề: 5340302
 Trình độ đào tạo: Trung cấp
 Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên
 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS (hoặc tương đương)
 Thời gian đào tạo: 1,5 – 02 năm
Đào tạo người học có trình độ Trung cấp ngành Kế toán doanh nghiệp, có kiến thức cơ bản về pháp luật kinh tế, nguyên lý kế toán, tài chính – tiền tệ, có khả năng hiểu và phân tích được những quy định về kế toán, lập báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, hoạt động tài chính và làm kế toán trên máy tính; người học có trình độ Trung cấp kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhận nhiệm vụ ở các doanh nghiệp sản xuất, các tổ chức kinh tế…
Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, có thể học liên thông ở các bậc cao hơn hoặc để nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng vào lĩnh vực chuyên ngành.