Hội đồng trường

Giới thiệu Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội đồng trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thành lập theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có các nhiệm vụ và quyền sau đây:

- Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường;

- Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế;

- Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường theo quy định của pháp luật;

- Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên Hội đồng trường;

- Thông qua quyết nghị về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Nhà trường;

- Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của hiệu trưởng thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

- Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường.

Cơ cấu, thành phần của Hội đồng trường

Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023 - 2028 có 17 thành viên, trong đó có Chủ tịch và Thư ký Hội đồng, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị hiện đang công tác

Chức danh trong Hội đồng trường

1

Mã Chí Thanh

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành viên

2

Nguyễn Văn Tâm

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Lĩnh

Hiệu trưởng

Thành viên

4

Lý Quốc Trung

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

5

Đinh Thị Thái Hà

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

6

Nguyễn Trần Hoàng Vũ

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

Thư ký

7

Nguyễn Thị Thuở

Phó Bí thư, Đảng ủy

Thành viên

8

Bùi Chí Dũng

Phó Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

9

Lê Văn Hiểu

Bí thư, Đoàn Thanh niên

Thành viên

10

Võ Thanh Sang

Trưởng phòng Tuyển sinh và Đào tạo

Thành viên

11

Quách Hồng Duyên

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

12

Diệp Anh Huy

Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên và Quản lý thiết bị, vật tư

Thành viên

13

Võ Văn Sự

Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật

Thành viên

14

Trịnh Thanh Hà

Trưởng khoa Sư phạm

Thành viên

15

Lê Thị Bá Hồng

Trưởng khoa Y - Dược

Thành viên

16

Lê Thị Chi

Phó Trưởng khoa Kinh tế

Thành viên

17

Trần Thị Biên Thùy

Trưởng Bộ môn, Khoa Cơ bản

Thành viên