Các Quy chế, Quy định Năm 2020 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc...

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 06/QĐ-CĐCĐ 13/02/2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định quản lý và quy trình thực hiện hoạt...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG...

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 35/KH-CĐCĐ 21/01/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020. 94/KH-CĐCĐ 21/02/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác  cải cách hành chính năm...

CÁC KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 20/KH-CĐCĐ 07/21/2020 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

CÁC KẾ HOẠCH NĂM 2020 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 75/KH-CĐCĐ 11/02/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 81/KH-CĐCĐ 10/02/2020 Kế hoạch Công tác tuyển sinh trung...

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

1111UBND TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG  ...

Kế hoạch thực hiện cải cách năm 2019

1111UBND TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG  ...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học