Nhân sự khoa Văn hóa – Nghệ Thuật

0
72

DANH SÁCH NHÂN SỰ  KHOA VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT

STT Họ và Tên Chức danh,

chức vụ

Số điện thoại Email
01 Võ Văn Sự Trưởng khoa 0908679645 vvsu@stcc.edu.vn
02 Nguyễn Lê Phan Phó Trưởng khoa 0918057823 nlphan@stcc.edu.vn
03 Dương Chí Dũng Trưởng Bộ môn 0983504577 dcdung@stcc.edu.vn
04 Trần Hồng Quyên Trưởng Bộ môn 0918259445 thquyen@stcc.edu.vn
05 Phan Phát Đạt Trưởng Bộ môn 0944646602 ppdat@stcc.edu.vn
06 Trần Trọng Dũng Giảng viên 0919730570 ttdung@stcc.edu.vn
07 Trương Thị Thu Hương Giảng viên 0386133919 ttthuong@stcc.edu.vn
08 Nguyễn Phúc Đạt Giảng viên 0909638002 npdat@stcc.edu.vn
09 Nguyễn Văn Lệ Giảng viên 0983677072 nvle@stcc.edu.vn
10 Lê Văn Dũng Giảng viên 0784920820 lvdung@stcc.edu.vn
11 Nguyễn Hồng Thủy Tiên Giảng viên 0939992799 nhttien@stcc.edu.vn
12 Phạm Hồng Nhi Giảng viên 0396493958 phnhi@stcc.edu.vn