Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025

0
16

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA IV
Nhiệm kỳ 2020 – 2025

BAN THƯỜNG VỤ
Nguyễn Văn Triều Bí thư
Nguyễn Thị Thuở Phó Bí thư
Nguyễn Khánh Hùng Ủy viên
BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Văn Triều Bí thư
Nguyễn Thị Thuở Phó Bí thư
Nguyễn Khánh Hùng Ủy viên
Nguyễn Văn Tâm Ủy viên
Lý Quốc Trung Ủy viên
Quách Hồng Duyên Ủy viên
Bùi Chí Dũng Ủy viên
Trịnh Thanh Hà Ủy viên
Mai Thị Yến Lan Ủy viên
Võ Thanh Sang Ủy viên
Võ Văn Sự Ủy viên