Lãnh đạo trường

0
2587

Họ và tên: Nguyễn Văn Triều
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0989.004.981 Email:nvtrieu@stcc.edu.vn

Phụ trách công tác:
1. Phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.
2. Chỉ đạo trực tiếp phòng: Tổ chức – hành chính – Quản trị, Đào tạo, Kế hoạch tài chính, Công tác học sinh, sinh viên; Trung tâm Liên kết đào tạo.
3. Tham mưu với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Trường.
4. Giải quyết các ý kiến, đề nghị, kiến nghị của viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên trong Trường theo đúng quy định.

Họ và tên: Nguyễn Văn Tâm
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0972.220.766 Email: nvtam@stcc.edu.vn

Phụ trách công tác:
1. Điều hành, quản lý công tác đối ngoại, khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ; công tác giảng dạy của các khoa, bộ môn.
2. Chỉ đạo trực tiếp các phòng: Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thanh tra; các khoa: Cơ bản, Nông nghiệp, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế, Chính trị – Luật; các trung tâm: Ngoại ngữ – Tin học, Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ.

Bình luận bài viết