Lãnh đạo trường

0
2590

Họ và tên: Nguyễn Văn Triều
Sinh năm: 1975
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0989.004.981 Email:nvtrieu@stcc.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách công tác:
1. Phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.
2. Chỉ đạo trực tiếp phòng: TTuyển sinh và Đào tạo; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Thanh tra – Khảo thí – Kiểm định chất lượng; Khoa Sư phạm và Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng – Quan hệ doanh nghiệp.
3. Tham mưu với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Trường.
4. Giải quyết các ý kiến, đề nghị, kiến nghị của viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên trong Trường theo đúng quy định.

Họ và tên: Nguyễn Văn Tâm
Sinh năm: 1973
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0972.220.766 Email: nvtam@stcc.edu.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách công tác:

1. Giúp Hiệu trưởng theo dõi và điều hành công tác hành chính, tổng hợp; giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị; các hoạt động dịch vụ, ký túc xá trong Trường; công tác an ninh, trật tự; thi đua khối; công tác chủ nhiệm; việc thực hiện nề nếp học tập, công tác quản lý, đánh giá học sinh, sinh viên; công tác thư viện.

2. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Quản lý thiết bị, vật tư; Khoa Cơ bản; Khoa Ngoại ngữ và Tiếng Dân tộc thiểu số; Khoa Văn hóa – Nghệ thuật; Trung tâm ngoại gữ – Tin học và Thư viện

3. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự.

Họ và tên: Lý Quốc Trung
Sinh năm: 1976
Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0975.378.378 Email: lqtrung@stcc.edu.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phụ trách công tác:

1. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ; công tác hợp tác quốc tế; thông tin khoa học và Website của Trường.

2. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế; Khoa Y – Dược; Khoa Kinh tế và Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

3. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo; Trưởng ban Ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường.

Bình luận bài viết