Điểm tin:
 
Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm
Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm

 

PHIẾU  ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC HÀNG NĂM

Năm.....................

Họ và tên:................................  Số hiệu công chức:  .................... 

Chức vụ: .................... ............................................................  

Đơn vị công tác:     ...............................................  ....................   

Ngạch công chức: ..... ....................  Bậc  ...... Hệ số  .................... 

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:

1. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước:

....................................................................................................................................................................

2. Kết quả công tác

....................................................................................................................................................................

3. Ý thức tổ chức kỷ luật:

....................................................................................................................................................................

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

....................................................................................................................................................................

5. Tính trung thực trong công tác:

....................................................................................................................................................................

6. Lối sống, đạo đức:

....................................................................................................................................................................

7. Ý thức học tập nâng cao trình độ:

....................................................................................................................................................................

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

....................................................................................................................................................................

                                                                      Ngày    tháng    năm  201....

                                                                         Người tự nhận xét

 

 

                                                                         

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ

....................................................................................................................................................................

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC:

(Phần này do thủ trưởng trực tiếp ghi)

STT

NỘI DUNG

Xếp loại

Đạt số điểm

Ghi chú

01

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

 

 

 

02

Kết quả công tác dong phuc lop

 

 

 

03

Ý thức tổ chức kỷ luật

 

 

 

04

Tinh thần phối hợp trong công tác

 

 

 

05

Tính trung thực trong công tác

 

 

 

06

Lối sống đạo đức

 

 

 

07

Ý thức học tập nâng cao trình độ

 

 

 

08

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

 

 

 

 

Tổng cộng điểm

 

 

 

(1) Xếp theo loại: Xuất sắc, khá, trung bình, kém.

Kết luận: đạt loại: ................................

                                                                         Ngày ...... tháng  ...  năm  201...

                                                                        Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

                                                                                                                      (Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Tải về mẫu phiếu


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Misa
Loading...