Điểm tin:
 
Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HÀNG NĂM

(Kèm theo Công văn số 579/SNV-TCBM, ngày 31/10/2007 của

Giám đốc Sở Nội vụ)

PHẦN 1

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá cho điểm và xếp loại theo từng nội dung sau:

1. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước: (10 điểm)

Bản thân và gia đình thực hiện chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước (tốt hay không tốt, có gì vi phạm, bản thân có gương mẫu trong việc chấp hành hay không?)

2. Kết quả công tác: (10 điểm)

a. Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn:

-  Hoàn thành tốt những công việc thực hiện tốt trong năm (6 điểm)

-  Chấp hành tốt sự phân công, chỉ đạo của cấp trên (4 điểm)

b. Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và tương đương)

b1. Kết quả của cá nhân (5 điểm)

- Những công việc thực hiện trong năm đã hoàn thành so với kế hoạch được giao (2 điểm)

- Giải quyết các đề nghị của tổ chức và công dân (đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết. Có bao nhiêu vấn đề tồn đọng...) (1,5 điểm)

- Đi công tác tại cơ sở (thời gian công tác, phát hiện các vấn đề nảy sinh hoặc tồn tại, báo cáo đề xuất) (1,5 điểm)

b2. Kết quả hoạt  động của đơn vị (5 điểm)

- Đối với Sở, ban ngành tỉnh:

+ Lãnh đạo, quản lý đơn vị thực hiện hoạt động của ngành đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định (1điểm)

+ Xây dựng chiến lược phát triển ngành và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (0,5 điểm)

+ Thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, xử lý kịp thời tiêu cực (nếu có), điều hành hoạt động đơn vị có hiệu quả (2 điểm)

+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan theo đúng quy định (0,5 điểm)

+ Đạt danh hiệu cơ quan văn hóa (0,5 điểm)

Đối với huyện, thành phố:

+ Đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân; thi hành luật nghĩa vụ quân sự tại địa phương (2 điểm)

+ Quản lý tốt công tác tổ chức, biên chế lao động tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ cấp xã, phường thị trấn theo phân cấp (0,5 điểm)

+ Cải tiến lề lối làm việc, quản lý điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả (mô hình một cửa, thủ tục hành chính) (0,5 điểm)

+ Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ (0,5 điểm)

+ Lãnh đạo tổ chức việc thu, chi ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật, phối hợp các cơ quan hữu quan để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các loại thuế và các khoản thu khác tại địa phương (0,5 điểm)

+ Thực hiện chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, chính sách gia đình thương binh, liệt sĩ, giảm các tệ nạn ma túy, mại dâm, chất lượng giáo dục được nâng lên (kể cả trường lớp), chăm sóc y tế với người dân và vấn đề thể dục thể thao; hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản hàng năm (0,5 điểm)

+ Thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định (0,5 điểm)

3. Ý thức tổ chức kỷ luật: (10 điểm)

- Thực hiện tốt nội quy cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên (6 điểm)

4. Tinh thần phối hợp trong công tác: (10 điểm)

- Phối hợp công tác với các tổ chức liên quan (tốt hay không tốt) (6 điểm)

- Phối hợp công tác với đồng nghiệp (tố hay không tốt) (4 điểm)

5. Tính trung thực trong công tác: (10 điểm)

- Có báo cáo đầy đủ và trung thực với cấp trên hay không? (7 điểm)

- Có báo cáo đầy đủ và cung cấp thông tin chính xác hay không? (3 điểm)

6. Đạo đức lối sống: (10 điểm)

- Quan hệ trong gia đình và quần chúng xung quanh, có mới liên hệ tốt với địa phương (4 điểm)

- Đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau (3 điểm)

- Lối sống lành mạnh, giản dị...(3 điểm)

7. Ý thức học tập, nâng cao trình độ: (10 điểm)

- Trong năm đã học, nâng cao về lĩnh vực  gì, dự lớp học, tập huấn nào?Thời gian? (6 điểm) trong đó:

+ Đã học ngoại khóa, ngoài giờ (3 điểm)

+ Tự học (3 điểm)

- Những kiến thức tự học được nâng cao để phục vụ tốt hơn cho công việc (4điểm)

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân: (10 điểm)

- Tận tình phục vụ nhân dân (5 điểm)

+ Giải quyết công việc đúng thời gian;

+ Lắng nghe dân trình bày nguyện vọng, ý kiến;

+ Giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể những điều người dân cần biết;

+ Trả lời những yêu cầu chính đáng của dân. sua ba bau

- Thái độ khi tiếp xúc với nhân dân (không nặng lời, nói cộc lốc, cửa quyền hách dịch, gây khó khăn cho người đề nghị giải quyết) (5 điểm)

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ TẬP THỂ

Ghi tóm tắt ý kiến đóng góp (ưu điểm cần phát huy, hạn chế cần khắc phục)

PHẦN III

ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá sau khi xem xét bản tự đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức ý kiến đóng góp của tập thể và sự theo dõi của mình.

Xếp loại từng mục theo 8 nội dung quy định theo 4 mức: xuất sắc, khá, trung bình, kém

1. Việc cho điểm theo thang điểm 10.

-  Điểm xuất sắc là 9 điểm trở lên cho mỗi mục;

-  Điểm khá là 7 điểm đến 8 cho mỗi mục;

-  Điểm trung bình là 5 điểm đến 6 điểm cho mỗi mục;

-  Điểm kém dưới 5 điểm cho mỗi mục.

(sau đó cộng điểm của 8 mục lại)

2. Tổng hợp xếp loại:

-  Loại xuất sắc là những người đạt từ 72 điểm trở lên.

-  Loại khá là những người đạt từ 56 điểm đến dưới 72 điểm

-  Loại trung bình là những người đạt từ 40 đến dưới 56 điểm.

-  Loại kém là những người đạt dưới 40 điểm.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...