Điểm tin:
 
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 1- từ nay đến năm 2011
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 1- từ nay đến năm 2011

I.       MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

Phát huy mạnh mẽ tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức toàn đơn vị trong việc tích cực chủ động tham gia phòng ngừa và kiến quyết đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Ngăn chặn, xóa bỏ các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng trong các lãnh đạo, quản lý và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức tại đơn vị.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nhà giáo giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, trong sạch về chính trị; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II.    YÊU CẦU

Tổ chức quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch thực hiện Chiến lược rộng rãi trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà Trường.

Cụ thể hóa chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng; tổ chức triển khai có hiệu quả một số biện pháp phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như trong hành động đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn Trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các hành vi tiêu cực, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong đơn vị.

Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động giảng dạy của nhà trường theo quy định của pháp luật và nhà nước ban hành.

Quán triệt cho đội ngũ cán bộ, viên chức quan điểm mục tiêu của Kế hoạch; công khai quy trình, quy định của Trường tạo điều kiện để thuận lợi cho cán bộ, viên chức, học viên tham gia giám sát các hoạt động của Trường để ngăn chặn và đẩy lùi các điều kiện phát sinh tham nhũng.

III.      NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến

Phòng TC-HC-TH tham mưu Hiệu trưởng tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức quán triệt phổ biến nội dung Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản có liên quan nội dung kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2010- 2011 trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn Trường nhằm nâng cao ý thức, đạo đức lối sống, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần cùng đơn vị ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng một cách hiệu quả.

Công đoàn, Đoàn thanh niên, lãnh đạo các hội tổ chức quán triệt nội dung các văn bản về phòng, chống tham nhũng đến Đoàn viên thanh niên, Công đoàn viên của tổ chức mình; thông qua đó mỗi đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về phòng, chống tham nhũng.

Thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin có liên quan đến phòng, chống tham nhũng từ các phương tiện thông tin đại chúng lên website của Trường để tuyên truyền, vận động tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cùng tham gia.

2.     Thực hiện các giải pháp của Chiến lược

      a. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật

Phòng TC-HC-TH tham mưu tiếp nhận và triển khai các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách, các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, viên chức; phối họp với các đơn vị tổ chức rà soát lại các văn bản, quy định của Trường có liên quan đến quyền lợi của cán bộ, viên chức; tổ chức triển khai công tác kê khai tài sản và kê khai tài sản bổ sung đối với cán bộ lãnh đạo và các đối tượng thực hiện kê khai theo quy định.

Phòng Đào tạo xây dựng công khai các quy trình hướng dẫn việc xác nhận tốt nghiệp, hoàn tất chương trình đào tạo, các văn bản có liên quan đến tuyển sinh, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Tài vụ- Thiết bị phối hợp với các bộ phận có liên quan thường xuyên báo cáo công khai các khoản tài chính (học phí, lệ phí…) có liên quan đến người học lên website của Trường.

Các phòng, khoa xây dựng, ban hành và công khai các quy định, hướng dẫn có liên quan đến học sinh, sinh viên của đơn vị mình về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức, hình thành thái độ phòng, chống tham nhũng trong học sinh, sinh viên.

b. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

Phòng TC-HC-TH kịp thời xây dựng các văn bản tham mưu Ban Giám hiệu trình UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ các đơn vị mới thành lập.

Phòng TC-HC-TH lập kế hoạch xây dựng phòng tiếp công dân, xây dựng quy chế, kế hoạch tiếp công dân, lên lịch tiếp công dân hàng tuần; thực hiện nghiêm chỉnh quy định “văn hóa công sở”.

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế giải trình của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhất là đối với lãnh đạo, quản lý của đơn vị thông qua các kỳ họp định kỳ, đại hội công nhân viên chức, sơ  kết, tổng kết năm học với các tổ chức đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh…

Xây dựng và niêm yết công khai các quy tắc ứng xử, đạo đức, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật.

c. Hoàn thiện cơ chế trong công tác quản lý, đào tạo, tuyển dụng, sắp xếp nhân sự; xây dựng môi trường dạy và học trong sạch, công bằng, dân chủ

Thông báo số điện thoại, đường dây nóng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Trường để xử lý những thông tin có liên quan.

Triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ, công chức phù hợp với thực tế và các văn bản hướng dẫn nhằm tăng cường hiệu quả quản lý cán bộ, công chức; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức.

Thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên theo đúng quy định nhằm phục vụ việc theo dõi, xác minh khi có yêu cầu, đồng thời xử lý nghiêm khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, kê khai không đúng sự thật, gian dối…

Thường xuyên nhắc nhở cán bộ giáo viên trong mối quan hệ với học sinh sinh viên, đúng mực trong giao tiếp; không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong thi cử, khách quan trong cho điểm; đảm bảo tính công bằng đối với tất cả học sinh, sinh viên.

Thực hiện chế độ định kỳ làm việc với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị; Ban Giám hiệu sắp xếp thời gian dự các buổi gặp gỡ đại diện sinh viên để lắng nghe những phản ánh của các em; lưu ý xử lý đến nơi những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong đào tạo.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn của từng cá nhân; đảm bảo tính công bằng khách quan, minh bạch trong tuyển dụng, sắp xếp bố trí cán bộ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên.

d. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị; kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên;

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong tổ chức công đoàn; theo dõi việc thực hiện Nghị quyết mà Đại hội công đoàn đề ra; đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên;

Đoàn Thanh niên thường xuyên phối hợp với Ủy ban Kiểm tra cấp trên, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn tại đơn vị; kiểm tra thu chi tài chính, công tác đoàn vụ, tư cách của đoàn viên thanh niên.

Thanh tra nhà trường tăng cường công tác kiểm tra trong hoạt động đào tạo, thi cử, kịp thời phát hiện các cá nhân, đơn vị có dấu hiệu vi phạm; tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường xử lý.

          e. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Nhà trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo đài địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức và học sinh sinh viên, trong đó tập trung tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan;

Công khai nội dung Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Chính phủ và kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh, tạo điều kiện để tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh sinh viên và phụ huynh tham gia giám sát công tác phòng, chống tham nhũng.

Công đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quang liêu”; lấy đó làm nhiệm vụ mà mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn đơn vị phải thực hiện gắng liền với nhiệm vụ chuyên môn; qua đó, đẩy mạnh việc tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày tại đơn vị, tại từng gia đình, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội; đẩy lùi tệ tham nhũng quan liêu.

f. Tổ chức thực hiện

Phòng TC-HC-TH chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch trình Ban Giám hiệu phê duyệt; chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.

Ban Chỉ đạo của Trường về phòng, chống tham nhũng; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm có sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện kế hoạch và những cá nhân có đóng góp trong quá trình thực hiện.

Phòng thanh tra kết hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban Kiểm tra các đoàn thể, Hội Cựu chiến binh giám sát việc triển khai thực hiện và đề xuất với Ban Giám hiệu hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống tham nhũng thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 1- từ nay đến năm 2011. Tùy theo tình hình thực tế và chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhà trường sẽ có điều chỉnh cho phù hợp với từng thời điểm.


Các tin khác:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...