Điểm tin:
 
Downloads » Lịch thi - chính quy
Lich thi lan 1 HK4 lop TC TKVP K6 he VLVH tai truong
Lich thi HK3 - Dot 7 lop TC TT&BVTV Nga nam
Lich thi bong sung lan 1 hoc ki 1 nam hoc 2015 - 2016 cac lop Cao dang K7, K8, Trung cap K8 chinh quy
Lich thi lan 1 hoc ki 1 nam hoc 2015 - 2016 cac lop Cao dang K9, Trung cap K9 chinh quy
Lich thi dot 6 - HK3 lop TC Phap luat My tu
Lich thi lan 2 HK4 lop TC KTDN K6 he VLVH tai truong
Lich thi lan 1 HK1 (dot 2) lop TC KTDN K7 he VLVH tai truong
Lich thi lan 1 hoc ki 1 nam hoc 2015 - 2016 cac lop Cao dang K7, K8, Trung cap K8 chinh quy
Lich thi HK3 - Dot 6 lop TC TT&BVTV Nga nam
Lich thi lan 2 HK3 va lan 1 HK4 lop TC KTDN K6 he VLVH tai truong
Lich thi dot 5 - HK2 lop TC Phap luat My tu
Lich thi GDQP - AN lan 2 cac lop Cao dang chinh quy nam hoc 2014 - 2015
Lich thi lan 2 hoc ki he nam hoc 2014 - 2015 cac lop Cao dang, Trung cap chinh quy
Lich thi lan 2 hoc ki 2 nam hoc 2014 - 2015 cac lop Cao dang, Trung cap chinh quy (bổ sung)
Lich thi HK2 - Dot 5 lop TC TT&BVTV Nga nam
Lich thi lan 2 hoc ki 2 nam hoc 2014 - 2015 cac lop Cao dang, Trung cap chinh quy
Lich thi dot 4 - HK2 lop TC Phap luat My tu
Lich thi lan 1 hoc ki he nam hoc 2014 - 2015 cac lop Cao dang, Trung cap chinh quy
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...