Điểm tin:
 
Downloads » Lịch thi - chính quy
Lich thi lan 2 HK2 va lan 1 HK3 cac lop TC KTDN, TC TKVP K6 he VLVH tai truong
Lich thi lan 1 HK1 lop TC KTDN K7 he VLVH tai truong
Lich thi HK2 - Dot 4 lop TC TT&BVTV Nga nam
Lich thi HK2 - Dot 3 lop TC Phap luat My Tu
Lich thi bo sung lan 1, hoc ky 2 cac lop CĐ K7, K8 va TC K8 nam hoc 2014 - 2015
Lich thi lan 1, hoc xoa no cac lop CĐ K5, K6 va TC K7 nam hoc 2014 - 2015
Lich thi lan 2, hoc ky 2 cac lop CĐ K6 va TC K7 nam hoc 2014 - 2015
Lich thi lan 1, hoc ky 2 cac lop CĐ K7, K8 va TC K8 nam hoc 2014 - 2015
Lich thi HK1 - Dot 3 lop TC TT&BVTV hoc tai Nga nam
Lich thi HK1 - Dot 2 lop TC Phap luat My Tu
Lich thi lan 1, hoc ky 2 cac lop CĐ K6 va TC K7 nam hoc 2014 - 2015
Lich thi lan 2, hoc ky 1 cac lop CĐ K8 va TC K8 nam hoc 2014 - 2015
Lich thi Tot nghiep cac lop TC he VLVH Khoa 5
Lich thi dot 2 Hoc ky 1 lop TC TT&BVTV K8 hoc tai TTDN&GDTX Nga nam
Lich thi lan 2, hoc ky 1 cac lop CĐ K6, K7 va TC K7 nam hoc 2014 - 2015
Lich thi dot 1 Hoc ky 1 lop TC Pháp luật K8 hoc tai TTDN&GDTX My Tu
Lich thi HK2 lop TC KTDN, TC TKVP K6 he VLVH (hoc tai truong CDCD ST)
Lich thi HK4 lop TC TKVP K5 he VLVH (hoc tai truong CDCD ST)
Lich thi lan 1, hoc ky 1 cac lop CĐ K8 va TC K8 nam hoc 2014 - 2015
Lich thi dot 1 Hoc ky 1 lop TC TT&BVTV K8 hoc tai TTDN&GDTX Nga Nam
Lich thi lan 1, hoc ky 1 cac lop CĐ K6, K7 và TC K7 nam hoc 2014 - 2015
Lich thi HK4 lop TC KTDN K5 he VLVH (hoc tai truong CDCD ST)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
TT NNTH
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...