Điểm tin:
 
Bảng phụ lục nhân sự

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó bí thư Đảng ủy
Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Triều
ĐTCQ: 0299.3.615.176
Di động: 0989004981
Email: nvtrieu@stcc.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Văn Tâm
ĐTCQ: 0299.3.614.777
Di động: 0972220766
Email: nvtam@stcc.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: CN. Lê Văn Lửa
ĐTCQ: 0299.2.461.045
Di động: 0903971657 
Email: lvlua@stcc.edu.vn

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

PHÒNG TC - HC - TH

ĐT: 0299.3827.028

Lãnh đạo phòng

 

 

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai
Di động:0918856666
Email: ntnmai@stcc.edu.vn

P. Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trần Hoàng Vũ
Di động: 0977547476
Email: nthvu@stcc.edu.vn

 

 

P. Trưởng phòng: CN. Từ Văn Phạm Phú
Di động: 0983059770
Email:tvpphu@stcc.edu.vn

P. Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Minh Hương
Di động: 01283904737
Email: ntmhuong@stcc.edu.vn

Tổ Hành chính - Tổng hợp

 

 

 

 

Tổ Quản trị

 

 

 

 

Tổ Thiết bị - ĐT: 0299.3.645.655

 

 

Tổ phó: CN. Lê Thanh Phong
Di động: 0962752621
Email: ltphong@stcc.edu.vn

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

ĐT: 0299.3821.730

Lãnh đạo phòng

 

 

 

 

P.Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Phương Linh
Di động:0977558228
Email: nplinh@stcc.edu.vn

P. Trưởng phòng: ThS. Ngô Xuân Nam
Di động: 0908278031
Email: nxnam@stcc.edu.vn

Bộ phận Tuyển sinh - ĐT: 0299.3.610.422

 

 

Tổ trưởng: ThS. Mã Tú Châu
Di động: 0986761105
Email: mtchau@stcc.edu.vn

 

Tổ Quản lý Đào tạo

 

 

 

Tổ phó: KS. Phạm Đô Tuyển
Di động: 01264498202
Email: pdtuyen@stcc.edu.vn

Tổ Quản lý Đào tạo liên kết

 

 

Tổ phó: ThS. Huỳnh Thị Hồng Đào
Di động: 0977867484
Email: hthdao@stcc.edu.vn

Tổ phó: CN. Dương Hoàng Long
Di động: 0939004727
Email: dhlong@stcc.edu.vn

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐT: 0299.2.480.900

Lãnh đạo phòng

 

 

P. Trưởng phòng: ThS Nguyễn  Tuyết Lan
Di động: 0982492191
Email: ntlan@stcc.edu.vn

 

Tổ Quản lý khoa học

 

 

Tổ trưởng: ThS. Phan Thị Trang
Di động: 0906864982
Email: pttrang@stcc.edu.vn

 

Tổ Thông tin - Tư liệu - Thư viện

 

 

Tổ phó: TS. Trần Văn Nhân
Di động: 0939202601
Email: tvnhan@stcc.edu.vn

 

Tổ Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

PHÒNG TÀI VỤ

ĐT: 0299.2.210.296

Lãnh đạo phòng

 

 

P. Trưởng phòng: ThS. Quách Hồng Duyên
Di động: 0919877005
Email: qhduyen@stcc.edu.vn

 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN

ĐT: 0299.3.645.657

Lãnh đạo phòng

 

 

P. Trưởng phòng: ThS. Trần Huỳnh Hồng Biên
Di động: 0976585257
Email: thhbien@stcc.edu.vn

P. Trưởng phòng: CN. Đoàn Hồng Ngọc
Di động: 0987840355
Email: dhngoc@stcc.edu.vn

PHÒNG THANH TRA

ĐT: 0299.3.645.652

Lãnh đạo phòng

 

 

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Bảo Ngọc
Di động: 0989607205
Email: nbngoc@stcc.edu.vn

P. Trưởng phòng: CN. Trần Văn Trí
Di động: 0918332386
Email: tvtri@stcc.edu.vn

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

ĐT: 0799.3.645.654

Lãnh đạo phòng

 

 

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Khánh Hùng
Di động: 0919073113
Email: nkhhung@stcc.edu.vn

P. Trưởng phòng: ThS. Dương Trường Giang
Di động: 0987546649
Email: dtgiang@stcc.edu.vn

Tổ Khảo thí

 

 

 

 

Tổ Đảm bảo chất lượng

 

 

Tổ trưởng: ThS. Trần Quang Ngôn
Di động: 01228158468
Email: tqngon@stcc.edu.vn

 

CÁC KHOA TRỰC THUỘC

KHOA CƠ BẢN

ĐT: 0299.3.645.650

Lãnh đạo khoa

 

 

Trưởng khoa: ThS. Bùi Chí Dũng
Di động: 0989013298
Email: bcdung@stcc.edu.vn

P.Trưởng khoa: ThS. Lâm Ngọc Trang
Di động: 0907817645
Email: lntrang@stcc.edu.vn

Trợ lý Văn phòng Khoa

 

CN. Lâm Nguyệt Thanh
Di động:
Email:

Bộ môn Xã hội và Nhân văn

 

 

Trưởng BM: ThS. Lê Tường Vi
Di động: 0946343272
Email: ltvi@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Tự nhiên

 

 

Trưởng BM: ThS. Bùi Chí Dũng
Di động: 0989013298
Email: bcdung@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

 

 

P. Trưởng BM: ThS. Lê Dũng Lâm
Di động: 0918436216
Email: ldlam@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Ngoại ngữ

 

 

Trưởng BM: ThS. Lâm Ngọc Trang
Di động: 0907817645
Email: lntrang@stcc.edu.vn

P. Trưởng BM: ThS. Nguyễn Tuyết Lan
Di động: 0982492191
Email: ntlan@stcc.edu.vn

KHOA NÔNG NGHIỆP THỦY SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ĐT: 0299.3.645.656

Lãnh đạo khoa

 

 

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thuở
Di động: 0907346046
Email: ntthuo@stcc.edu.vn

 

Trợ lý Văn phòng Khoa

 

ThS. Trịnh Thanh Nhân
Di động: 0987610490
Email: ttnhan@stcc.edu.vn

Bộ môn Chăn nuôi - Thú y

 

 

Trưởng BM: ThS. Tiền Ngọc Hân
Di động: 0939304360
Email: tnhan@stcc.edu.vn

P. Trưởng BM: ThS. Nguyễn Như Tấn Phước
Di động: 0908001590
Email: nntphuoc@stcc.edu.vn

Bộ môn Bảo vệ thực vật

 

 

Trưởng BM: ThS. Đinh Thị Chi
Di động: 0972103599
Email: dtchi@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Thủy sản và Phát triển nông thôn

 

 

Trưởng BM: ThS. Nguyễn Phương Linh
Di động: 0977558228
Email: nplinh@stcc.edu.vn

P.Trưởng BM: ThS. Trịnh Thanh Nhân
Di động: 0987610490
Email: ttnhan@stcc.edu.vn

KHOA KINH TẾ

ĐT: 0299.3.637.738

Lãnh đạo khoa

 

 

Trưởng khoa: ThS. Võ Thanh Sang
Di động: 0983852362
Email: vtsang@stcc.edu.vn

 

Trợ lý văn phòng Khoa

 

 

Bộ môn Kế toán - Kiểm toán

 

 

Trưởng BM: ThS. Quách Hồng Duyên
Di động: 0919877005
Email: qhduyen@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Tài chính - Ngân hàng

 

 

Trưởng BM: ThS. Nguyễn Thị Thùy Phương
Di động: 0902406300
Email: nttphuong@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Quản trị kinh doanh

 

 

Trưởng BM: ThS. Dương Trường Giang
Di động: 0987546649
Email: dtgiang@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Kinh tế

 

 

Trưởng BM: ThS. Lê Thị Chi
Di động: 0939868787
Email: ltchi@stcc.edu.vn

 

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

ĐT: 0299.3.612.853

Lãnh đạo khoa

 

 

P. Trưởng khoa: ThS. Trương Ngọc Phụng
Di động: 0919700760
Email: tnphung@stcc.edu.vn

 

Trợ lý văn phòng Khoa

 

ThS. Lý Quý Niệm
Di động: 0918987697
Email: lqniem@stcc.edu.vn

Bộ môn Tin học

 

 

Trưởng BM: ThS. Vũ Thị Thúy Vi
Di động: 0979807094
Email: vttvi@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Kỹ thuật

 

 

 

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐT: 0299.3.637.737

Lãnh đạo khoa

 

 

P. Trưởng khoa: ThS. Trang Bảo Thanh
Di động: 0919199204
Email: tbthanh@stcc.edu.vn

 

Trợ lý văn phòng Khoa

 

ThS. Ngô Hồng Chương
Di động: 0939666009
Email: nhchuong@stcc.edu.vn

Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

Trưởng BM: ThS. Trần Thị Biên Thùy 
Di động: 01687335776
Email: ttbthuy@stcc.edu.vn

 

Bộ môn Luật - Hành chính

 

 

Trưởng BM: ThS. Hồng Thanh Bạch
Di động: 0939827098
Email: htbach@stcc.edu.vn

 

CÁC BAN TRỰC THUỘC

BAN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

 

 

Trưởng ban: ThS. Nguyễn Ngọc Hưng 
Di động: 0983953373
Email: nnhung@stcc.edu.vn

 

BAN HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

 

 

Trưởng ban: ThS. Nguyễn Văn Tâm
ĐTCQ: (079)3614777
Di động: 0972220766
Email: nvtam@stcc.edu.vn

 

CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0299.3.820.412

 

 

Giám đốc: ThS. Phạm Ngọc Quan
Di động: 0979793736
Email: pnquan@stcc.edu.vn

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

ĐT: 0299.2.461.028

 

 

 

P. Giám đốc: ThS. Trần Hoàng Uy
Di động: 0918502589
Email: thuy@stcc.edu.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

ĐT: 0299.3.627.327

 

 

Giám đốc: ThS. Tiền Ngọc Hân
Di động: 0939304360
Email: tnhan@stcc.edu.vn

 

Bệnh xá thú y

 

 

P. Trưởng BX: ThS. Nguyễn Như Tấn Phước
Di động: 0908001590
Email: nntphuoc@stcc.edu.vn

 


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Liên kết - Quảng cáo
Đoàn - Hội Trường CĐCĐ Sóc Trăng
TT ĐT
TT NCUD KHKT
Thu vien dien tu
Loading...