TRIỂN KHAI VÀ HƯỞNG ỨNG HỘI THI TRỰC TUYẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022

0
94

Ngày 05 tháng 7 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 43/KH-SNV về tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 553/KH-CĐCĐ ngày 14 tháng 7 năm 2022 về việc tham gia Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 nhằm triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trường được biết và tham gia Hội thi.

Mục đích của Hội thi nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước.

          Khuyến khích các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình cải cách hành chính, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Hội thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi gồm có 2 phần: Phần thi kiến thức, thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm của Ban Tổ chức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính. Thí sinh tham gia trả lời câu hỏi tại địa chỉ https://hoithitructuyencchc.soctrang.gov.vn hoặc truy cập vào Chuyên trang cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ: cchc.soctrang.gov.vn và Trang thông tin điện tử – tổng hợp của Trường: http://www.stcc.edu.vn ->  Cải cách hành chính và phần giới thiệu sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính.

Hội thi diễn ra trong 4 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 15/9 và kết thúc ngày 15/10/2022.