Lịch thi KTHP kỳ thi lần 1 HK2, NH 2021-2022, các lớp Trung cấp, Cao đẳng Chính quy K25, 26, 27 (Khối SP) và K13, 14, 15 (Khối GDNN)

0
131

Các lớp Cao đẳng chính quy K25, 26, 27 (Khối SP)

Tải về

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/chinhLichthiHK2_K252627.pdf” title=”(chinh)LichthiHK2_K25,26,27″]

—————————————————

Các lớp Cao đẳng chính quy K14 (Khối GDNN)

Tải về

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/chinhLichthiHK2_K14.pdf” title=”(chinh)LichthiHK2_K14″]

—————————————————

Các lớp Trung cấp, Cao đẳng chính quy K13, 15 (Khối GDNN)

Tải về lịch thi chính

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/chinhLichthiHK2_K1315_upweb.pdf” title=”(chinh)LichthiHK2_K13,15_upweb”]

Tải về ngoài lịch thi chính K13, 15

[pdf-embedder url=”http://www.stcc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/ngoailichchinhLichthiHK2_K1315.pdf” title=”(ngoailichchinh)LichthiHK2_K13,15″]