HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

0
115

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030.

Theo nội dung Kế hoạch, đối tượng tham gia gồm: Các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, các cơ quan Trung ương đặt trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị và các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi đua gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Cải cách chế độ công vụ, công chức; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Cung ứng dịch vụ công; Công tác tuyên truyền cải cách hành chính; Đề xuất giải pháp, sáng kiến và triển khai nhiệm vụ, nội dung trong Chỉ số thành phần để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm và giai đoạn.

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã triển khai Kế hoạch số       52/KH-UBND đến các đơn vị thuộc và trực thuộc trường để tất cả viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường được biết và nghiêm túc thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách hành chính của Trường, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh./.