Tham gia Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021

0
108

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và phát huy tích cực của viên chức, người lao động trong tham gia thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Nhà nước; Chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030, góp phần cùng chính quyền địa phương, đơn vị xây dựng một nền hành chính pháp quyền, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Với mục tiêu hưởng ứng, phát triển phong trào thi đua trong việc thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính chung của tỉnh Sóc Trăng; công tác cải cách hành chính của đơn vị nhất là thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Trường Cao đẳng Cộng đồng trong thực hiện hoạt động chuyên môn, Trường ban hành  Kế hoạch số 868/KH-CĐCĐ ngày 24/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Tham gia Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

– Phần thi kiến thức: Hội thi thu hút trên 100 lượt viên chức, người lao động tham gia thuộc các Phòng, Khoa, Trung tâm tham gia, đạt tỷ lệ 100% hội thi đề ra.

– Phần thi tuyên truyền: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên chủ động tham mưu lựa chọn nội dung, chủ đề, xây dựng kịch bản video với Tiểu phẩm: “ Tuyển sinh Online”. Video thể hiện bằng hình thức sinh động, phù hợp với tình hình diễn biến phước tạp của dịch Covid-19.

Video với Tiểu phẩm: “ Tuyển sinh Online

Qua Hội thi thấy được tinh thần, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong việc tham gia thực hiện cải cách hành chính tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng./.

 Phòng TC-HC-TH