Kế hoạch 45/KH-SNV ngày 23/8/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng v/v Tổ chức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021

0
77

Xem kế hoạch 45/KH-SNV ngày 23/8/2021

Quyết định 02/QĐ-BTCHT ngày 25/8/2021 v/v Ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021

Danh mục văn bản nghiên cứu phục vụ phần thi kiến thức Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021