V/v tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

0
61

Công văn 795/CĐCĐ-TCHCTH

Quyết định số: 107/QĐ-BCĐUBND, ngày 27/8/2021