Thông báo v/v tổ chức đánh giá kết thúc học phần bằng hình thức thi trực tuyến các lớp liên kết với Trường đại học Trà Vinh

0
210

 

Thông báo 1146/TB-VPTNL

Mẫu giấy thi trực tuyến

Hướng dẫn thi tự luận (câu hỏi mở) bằng hình thức thi trực tuyến

Hướng dẫn Scan bài thi và Upload bài thi lên hệ thống thi trực tuyến