V/v tiếp tục thực hiện theo tinh thần Công văn số 702/CĐCĐ-TCHCTH ngày 02/08/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng

0
78

Công văn 2093/QĐ-UBND

89/QĐ-BCĐUBND