V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và Công văn số 1570/UBND-NC ngày 02/8/2021 về việc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

0
76

Xem văn bản

Công văn 1941/QĐ-UBND Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 1806/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Công văn 1570/UBND-NC V/v tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng