Ý nghĩa lịch sử ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5

0
83

Vào ngày 18/5/1963, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tại Đại hội, Bác nói: “Chúng ta biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa được cải tiến nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó… Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân“.

Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học công nghệ, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức Việt Nam. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mục tiêu của ngày này là để tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ; tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ.

Hơn 50 năm qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội trên khắp mọi miền đất nước và vươn ra thế giới góp phần rất lớn cho mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Năm 2021, với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, ngành khoa học và công nghệ tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 xoay quanh các nội dung: tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020-2021; thông tin về các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách pháp luật mới, các mục tiêu, định hướng lớn về Khoa học và Công nghệ đến năm 2030;…

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng cùng với hoạt động giảng dạy, hoạt động khoa học và công nghệ rất được chú trọng.  Hàng năm Nhà trường đều tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên về vai trò của khoa học và công nghệ, khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả khoa học công nghệ trong toàn Trường.

Đến nay các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trương dần đi vào nền nếp, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học ngày một tăng, chất lượng nghiên cứu ngày một nâng cao. Tính đến năm 2021, Nhà trường có 42 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu và 26 đề tài đang triển khai nghiên cứu. Ngoài ra, Nhà trường đã tổ chức các buổi hội thảo tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ giảng viên kiến thức về nghiên cứu khoa học với nhiều chủ đề khác nhau như: “Thiết kế công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học xã hội”, “Chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu nghiên cứu khoa học”, “Kỹ thuật viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học”, “Phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS”, “Công tác nghiên cứu khoa học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng”…

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường đối với hoạt động khoa học và công nghệ, cùng với năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, ý thức và nhiệt huyết tham gia nghiên cứu khoa học, nhất định hoạt động khoa học và công nghệ của Trường sẽ đạt hiệu quả cao hơn góp phần phát triển hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển của địa phương, của đất nước./.

Phòng NCKH&HTQT