v/v tiếp tục triển khai và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

0
97

Công điện Hỏa tốc số: 570/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 842/TCGDNN-HSSV v/v đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 cho học sinh, sinh viên GDNN đi học trở lại sau các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/05

Công văn 1987/VP-VX  V/v triển khai thực hiện nội dung Công điện Hỏa tốc số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 633/SYT-NVY v/v khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ

Tờ khai y tế dành cho viên chức

Tờ khai y tế dành cho sinh viên