Theo Công văn 1857 ngày 17/8/2020 của tổng cục GDNN

0
183

Công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp (tính đến cuối tháng 12/2020)

  1. Cơ sở vật chất
  2. Thiết bị, dụng cụ đào tạo
  3. Đội ngũ nhà giáo
  4. Chương trình đào tạo