Nhân sự phòng Công tác học sinh, sinh viên và Quản lý thiết bị, vật tư

0
51

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Số điện thoại

 

Email

1  Diệp Anh Huy Phó Trưởng Phòng phụ trách 0918668272  

dahuy@stcc.edu.vn

2 Từ Văn Phạm Phú Phó Trưởng Phòng 0983059770  

tvpphu@stcc.edu.vn

3 Nguyễn Ngọc Nghiệp Giảng viên 0919204099  

nnnghiep@stcc.edu.vn

4 Lâm Minh Lý Chuyên viên 0917801818  

lyminhlam@gmailcom.vn

5 Nhâm Gia Hiệp Giảng viên 0919265133  

hiepnham76@gmail.com

6 Hà Minh Bằng Giảng viên 0869092209  

minhbang0108@gmail.com