GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC HSSV&QLTBVT

0
109

 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Quản lý thiết bị, vật tư là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 84/QĐ-CĐCĐ ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; Phòng có chức năng thực hiện và tham mưu cho Ban Giám hiệu lãnh chỉ đạo, quản lý công tác chính trị – tư tưởng, giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên, học sinh; Tham mưu và tổ chức quản lý các ký túc xá, khu thể dục thể thao của Trường; Tổ chức quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của sinh viên, học viên nội trú; Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên bao gồm tư vấn việc làm; khảo sát nhu cầu nhân lực; giới thiệu thực tập; cung ứng việc làm; triển khai các chương trình học bổng và tín dụng sinh viên; Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ người học; Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý thiết bị, vật tư của nhà trường.

Hiện Phòng có 06 viên chức và nhân viên với trình độ 03 thạc sĩ; 03 Cử nhân. Về trình độ chính trị: Cao cấp: 03.

Chức năng:

Phòng có chức năng thực hiện và tham mưu cho Ban Giám hiệu lãnh chỉ đạo, quản lý công tác chính trị – tư tưởng, giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên, học sinh; Tham mưu và tổ chức quản lý các ký túc xá, khu thể dục thể thao của Trường; Tổ chức quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của sinh viên, học viên nội trú; Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên bao gồm tư vấn việc làm; khảo sát nhu cầu nhân lực; giới thiệu thực tập; cung ứng việc làm; triển khai các chương trình học bổng và tín dụng sinh viên; Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ người học; Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý thiết bị, vật tư của nhà trường.

 Nhiệm vụ:

  1. Công tác học sinh, sinh viên

– Tổ chức, quản lý công tác rèn luyện đạo đức, chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên.

– Nắm bắt kịp thời tình hình và diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên; đề xuất biện pháp, kế hoạch, tổ chức học tập chính trị – tư tưởng, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa, đầu năm học cho học sinh, sinh viên và thực hiện kế hoạch sinh hoạt chính trị do trường tổ chức đối với học sinh, sinh viên.

– Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên. Tổng kết, đánh giá và chấm điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong từng học kỳ, năm học.

– Tổ chức và quản lý công tác Giáo viên chủ nhiệm.

– Tổ chức và quản lý công tác Đội Cờ đỏ.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên – học sinh tổ chức các hoạt động học thuật, văn thể, xã hội, giao lưu, ngoại khóa,…

– Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền, truyền thanh nội bộ, giáo dục truyền thống, tổ chức các ngày lễ lớn với nhiều loại hình phong phú.
– Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Ban quản lý KTX xây dựng chương trình phối hợp hoạt động hằng năm, học kỳ, quí.

– Tham gia các Hội đồng: thi đua, xét cấp học bổng, trợ cấp, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.

– Tổ chức, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên vay vốn.

– Là cầu nối giữa các lớp; các học sinh, sinh viên; phụ huynh học sinh, sinh viên với Ban Giám hiệu và các đơn vị, tổ chức trong trường.

– Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển toàn diện theo hướng văn minh và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ.

– Tổ chức, quản lý, khai thác có hiệu quả các hoạt động phục vụ:

+ Tổ chức, quản lý, các ký túc xá sinh viên theo quy định hiện hành; điều hành, hướng dẫn sinh viên, học viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên; phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên nội trú;

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho sinh viên, học viên trong khu ký túc xá, đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý của trường và học tập của sinh viên, học viên nội trú. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các mô hình, phương án quản lý khu ký túc xá theo hướng văn minh, hiện đại;

– Quản lý, khai thác có hiệu quả các hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên.

– Triển khai, quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên: Tín dụng học tập, học bổng, thực tập, giao lưu với doanh nghiệp, việc làm, tư vấn sinh viên.

– Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.

  1. Công tác quản lý thiết bị, vật tư

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về sử dụng cơ sở vật chất của Trường,         xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án về đầu tư trang thiết bị cho giảng dạy và học tập; về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường.

– Quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, quản lý tài sản trang   thiết bị phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm thiết bị, vật tư kỹ thuật, dụng cụ, công cụ… phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh – sinh viên trong toàn trường.

– Xây dựng kế hoạch công tác quản lý vật tư thiết bị hoặc tài sản không còn sử dụng của trường và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư của các đơn vị.

– Đề xuất phương án thiết kế và giám sát công trình xây dựng, sửa chữa và phối hợp giám sát thi công các công trình xây dựng của nhà trường.

– Xây dựng và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định sử dụng tài sản,  thiết bị của các đơn vị, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch mua sắm, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí.

– Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán lập kế hoạch, định giá, kiểm kê, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo quy định của nhà nước.

– Hướng dẫn kiểm kê tài sản ở các đơn vị, thực hiện việc kiểm kê tài sản vật tư chung của trường theo định kỳ hoặc theo yêu cẫu của cấp trên. Phối hợp với các phòng chức năng giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản, nhà xưởng, đất đai, phòng học, sân bãi,…

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phụ trách.