DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

0
25
TT
Tên quy trình
Mã quy trình
Đơn vị thực hiện
1
Quy trình xây dựng quy trình
QT.01
Phòng TT-KT-KĐCL
2
Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học, mô – đun/học phần
QT.02
3
Quy trình in sao, đóng gói đề thi kết thúc môn học, mô – đun/ học phần
QT.03
4
Quy trình làm phách, chấm thi, hồi phách bài thi
QT.04
5
Quy trình tổ chức thi các môn học, mô – đun/học phần ngoài lịch thi chính
QT.05
6
Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường
QT.06
7
Quy trình thanh tra các kỳ thi kết thúc môn học, mô – đun/học phần
QT.07
8
Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo
QT.08
9
Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyên môn
QT.09
10
Quy trình thực hiện tiến độ đào tạo
QT.10
Phòng TS&ĐT
11
Quy trình tổ chức học lại
QT.11
12
Quy trình nhập điểm thi của HSSV
QT.12
13
Quy trình quản lý điểm học tập
QT.13
14
Quy trình bảo lưu kết quả học tập
QT.14
15
Quy trình xác nhận văn bằng, chứng chỉ
QT.15
16
Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ
QT.16
17
Quy trình Tuyển sinh
QT.17
18
Quy trình tuyển dụng nhân sự
QT.18
Phòng TC-HC-TH
19
Quy trình quy hoạch cán bộ
QT.19
20
Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý
QT.20
21
Quy trình đánh giá viên chức, người lao động
QT.21
22
Quy trình đào tạo, bồi dưỡng viên chức
QT.22
23
Quy trình họp giao ban
QT.23
24
Quy trình thu học phí
QT.24
Phòng KHTC
25
Quy trình thanh – quyết toán
QT.25
26
Quy trình lập kế hoạch tài chính – ngân sách
QT.26
27
Quy trình công khai và giám sát hoạt động thu chi tài chính
QT.27
28
Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên
QT.28
Phòng CT HSSV & QLTBVT
29
Quy trình quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
QT.29
30
Quy trình xét khen thưởng học sinh, sinh viên
QT.30
31
Quy trình xét kỷ luật học sinh, sinh viên
QT.31
32
Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập
QT.32
33
Quy trình giải quyết yêu cầu của học sinh, sinh viên
QT.33
34
Quy trình sinh hoạt chủ nhiệm
QT.34
35
Quy trình theo dõi vết học sinh, sinh viên
QT.35
36
Quy trình sinh hoạt chuyên đề dưới cờ đối với học sinh, sinh viên
QT.36
37
Quy trình triển khai đề tài NCKH cấp trường
QT.37
Phòng NCKH&HTQT
38
Quy trình nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
QT.38
39
Quy trình quản lý và ứng dụng  kết quả NCKH cấp trường
QT.39
40
Quy trình triển khai hoạt động HTQT
QT.40
41
Quy trình quản lý thư viện
QT.41
Thư viện
42
Quy trình đón tiếp đoàn vào
QT.42
Phòng NCKH&HTQT
43
Quy trình tiếp nhận người nước ngoài làm việc tại trường
QT.43
44
Quy trình đoàn ra
QT.44
45
Quy trình tổ chức thực tập tại cơ sở của GV
QT.45
Khoa Kinh tế
46
Quy trình tổ chức thực tập nghề nghiệp cho HSSV
QT.46
TT.UDKHKT&CGCN
47
Quy trình tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp cho HSSV
QT.47
48
Quy trình quan hệ doanh nghiệp
QT.48
TT.LKĐTBD&QHDN
49
Quy trình tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo
QT.49
Phòng NCKH&HTQT