DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

0
158
TT Tên quy trình Mã quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình xây dựng quy trình QT.01 Phòng TT-KT-KĐCL
2 Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học, mô – đun/học phần QT.02
3 Quy trình in sao, đóng gói đề thi kết thúc môn học, mô – đun/ học phần QT.03
4 Quy trình làm phách, chấm thi, hồi phách bài thi QT.04
5 Quy trình tổ chức thi các môn học, mô – đun/học phần ngoài lịch thi chính QT.05
6 Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN tại trường QT.06
7 Quy trình thanh tra các kỳ thi kết thúc môn học, mô – đun/học phần QT.07
8 Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo QT.08
9 Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyên môn QT.09
10 Quy trình thực hiện tiến độ đào tạo QT.10 Phòng TS&ĐT
11 Quy trình tổ chức học lại QT.11
12 Quy trình nhập điểm thi của HSSV QT.12
13 Quy trình quản lý điểm học tập QT.13
14 Quy trình bảo lưu kết quả học tập QT.14
15 Quy trình xác nhận văn bằng, chứng chỉ QT.15
16 Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ QT.16
17 Quy trình Tuyển sinh QT.17
18 Quy trình tuyển dụng viên chức QT.18 Phòng TC-HC-TH
19 Quy trình bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường QT.19
20 Quy trình bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc (đối với nhân sự tại chỗ)  QT.20
21 Quy trình bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc (đối với nhân sự từ nơi khác)  QT.21
22 Quy trình bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó Trưởng bộ phận các đơn vị thuộc và trực thuộc (đối với nhân sự tại chỗ)  QT.22
23 Quy trình bổ nhiệm các chức danh Trưởng, phó Trưởng bộ phận các đơn vị thuộc và trực thuộc (đối với nhân sự từ nơi khác)  QT.23
24 Quy trình thu học phí QT.24 Phòng KHTC
25 Quy trình thanh – quyết toán QT.25
26 Quy trình lập kế hoạch tài chính – ngân sách QT.26
27 Quy trình công khai và giám sát hoạt động thu chi tài chính QT.27
28 Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên QT.28 Phòng CT HSSV & QLTBVT
29 Quy trình quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên QT.29
30 Quy trình xét khen thưởng học sinh, sinh viên QT.30
31 Quy trình xét kỷ luật học sinh, sinh viên QT.31
32 Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập QT.32
33 Quy trình giải quyết yêu cầu của học sinh, sinh viên QT.33
34 Quy trình sinh hoạt chủ nhiệm QT.34
35 Quy trình theo dõi vết học sinh, sinh viên QT.35
36 Quy trình sinh hoạt chuyên đề dưới cờ đối với học sinh, sinh viên QT.36
37 Quy trình triển khai đề tài NCKH cấp trường QT.37 Phòng NCKH&HTQT
38 Quy trình nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường QT.38
39 Quy trình quản lý và ứng dụng  kết quả NCKH cấp trường QT.39
40 Quy trình triển khai hoạt động HTQT QT.40
41 Quy trình quản lý thư viện QT.41 Thư viện
42 Quy trình đón tiếp đoàn vào QT.42 Phòng NCKH&HTQT
43 Quy trình tiếp nhận người nước ngoài làm việc tại trường QT.43
44 Quy trình đoàn ra QT.44
45 Quy trình tổ chức thực tập tại cơ sở của GV QT.45 Khoa Kinh tế
46 Quy trình tổ chức thực tập nghề nghiệp cho HSSV QT.46 TT.UDKHKT&CGCN
47 Quy trình tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp cho HSSV QT.47
48 Quy trình quan hệ doanh nghiệp QT.48 TT.LKĐTBD&QHDN
49 Quy trình tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo QT.49 Phòng NCKH&HTQT

 

50 Quy trình tổ chức hội nghị/hội thảo khoa học QT.50
51 Quy trình đề nghị cung cấp VPP/phô tô tài liệu phục vụ hoạt động NCKH QT.51
52 Quy trình thanh toán lương và các khoản trích theo lương QT.52 Phòng KHTC

 

 

 

 

Khoa Cơ bản

 

Phòng TS&ĐT

Phòng TC-HC-TH

53 Quy trình thanh toán làm thêm giờ QT.53
54 Quy trình tạm ứng QT.54
55 Quy trình thanh toán tạm ứng QT.55
57

58

59

60

 

63

64

66

Quy trình sữa chữa máy móc thiết bị

Quy trình mượn và trả dụng cụ thể dục thể thao

Quy trình quản lý dụng cụ thể dục thể thao

Quy trình XD, TĐ các CTĐT ngắn hạn dưới 3 tháng

Quy trình quản lý văn bản đến

Quy trình quản lý văn bản đi

Quy trình quản lý và cấp giấy đi đường

QT.57

QT.58

QT.59

 

QT.60

QT.63

QT.64

QT.66