Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển

0
367

         Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các cơ sở giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội. Với tầm quan trọng như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 418/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ (11/4/2012) về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011- 2020: “Phát triển khoa học công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Khoa học và công nghệ phải đóng vai trò chủ đạo để tạo bước phát triển đột phá về lực lượng sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước“.

         Đây cũng là chủ trương lớn của Đảng được khẳng định trong Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 với mục tiêu: Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được coi là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: “Tập trung đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục. Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh”.

          Các Trường cao đẳng, đại học đều có hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất là: đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Việc giảng viên, sinh viên thuộc Trường tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp thiết yếu để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Nghiên cứu khoa học tạo cơ sở, điều kiện, tiền đề nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy ở trên lớp. Ngược lại, công tác giảng dạy phản ánh kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học. Do vậy, có thể khẳng định rằng, cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên. Để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên đồng thời đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực, trong thời gian qua Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã chú trọng các vấn đề sau:

           Về công tác lãnh đạo, quản lý: Trường đã thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường giúp lãnh đạo Nhà trường xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và giải pháp xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Trường. Ngoài ra, các Hội đồng Khoa học và Đào tạo chuyên ngành được thành lập giúp thẩm định đề cương và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể. Bên cạnh đó, Nhà trường ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm và thường xuyên cập nhật các văn bản quy định về công tác quản lý khoa học để nâng cao hiệu quả quản lý như: “Quy định về Quản lý và Quy trình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng”, “Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng”, và “Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở”.

           Ngoài ra, Nhà trường đã tổ chức các buổi hội thảo tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ giảng viên kiến thức về nghiên cứu khoa học với nhiều chủ đề khác nhau như: “Thiết kế công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học xã hội”, “Chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu nghiên cứu khoa học”, “Kỹ thuật viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học”, “Phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS”… Hàng năm Trường đều tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cử cán bộ phụ trách và giảng viên tham gia các buổi hội thảo về khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh.

         Cùng với sự quan tâm của Nhà trường và nhận thức của giảng viên, các hoạt động nghiên cứu khoa học dần đi vào nền nếp, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học ngày một tăng, chất lượng nghiên cứu ngày một nâng cao. Đến nay, Nhà trường có 28 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu và 16 đề tài đang triển khai nghiên cứu.

          Nhìn chung, hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ngày càng được Lãnh đạo Trường và giảng viên quan tâm. Tuy nhiên, hoạt động này cũng còn nhiều mặt hạn chế như số lượng đề tài hoàn thành được nghiệm thu còn ít, chưa có đề tài được chuyển giao công nghệ, số lượng giảng viên tham gia nghiên cứu còn ít và chưa đồng đều chỉ tập trung ở một số đơn vị nhất định, số lượng các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí có uy tín còn ít, kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ thấp… Vì vậy, trong thời gian tới một số giải pháp cần thực hiện để phát huy đúng mức tiềm lực nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

         Một là, mỗi cán bộ, giảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, xem đây là hoạt động hiển nhiên, là công việc thường xuyên. Mỗi người cán bộ giảng viên cần xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học tránh tâm lý hợp thức hóa thời gian nghiên cứu khoa học bằng các hoạt động khác.

           Hai là, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế cần thường xuyên cập nhật những văn bản có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của nhà Trường. Thực hiện tốt công tác quản lý, đôn đốc nhắc nhắc nhở, tham mưu tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường.

           Ba là, Nhà trường cần đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện để giảng viên tham gia nghiên cứu đối với các đề tài cần chi phí cao. Khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với những cán bộ, giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

           Với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường đối với hoạt động khoa học và công nghệ cùng với năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ và ý thức tham gia nghiên cứu khoa học, cùng với những hoạt động thiết thực của các đơn vị trong Trường và cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp, nhất định hoạt động khoa học và công nghệ của Trường sẽ đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển và góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường.

Phòng NCKH&HTQT