Các Quy chế, Quy định Năm 2020 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

0
327
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
06/QĐ-CĐCĐ 13/02/2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định quản lý và quy trình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.
37/QĐ-CĐCĐ 07/5/2020 Quy định tạm thời về quy trình tổ chức biên soạn, lựa chọn thẩm định giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.
75/QĐ-CĐCĐ 07/5/2020 Quy chế tổ chức và hoạt động tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng