Hội đồng trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Hội nghị lần thứ 1 – năm 2020

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, Hội đồng trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị lần thứ 1 – năm 2020 để cho ý kiến đối với một số nội dung hoạt động của Trường sau khi sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Sóc Trăng, Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (theo Quyết định số 1251/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Hình 1. Hội nghị lần thứ 1 – Năm 2020 của Hội đồng trường

Tại hội nghị, các thành viên của hội đồng trường đã thảo luận, cho ý kiến đối với một số dự thảo văn bản: (1) Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; (2) Đề án vị trí việc làm; (3) Đề án tinh giản biên chế; (4) Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2020; (5) Dự toán thu, chi năm 2020 và Phương án tự chủ giai đoạn 2020- 2022; (6) Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.

Sau khi nghiên cứu và thảo luận, Hội đồng Trường đã quyết nghị thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và Dự toán thu, chi năm 2020; đồng thời thống nhất cơ bản về mặt nội dung một số văn bản làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể: (1) Đề án vị trí việc làm, (2) Đề án tinh giản biên chế, (3) Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2020, (4) Phương án tự chủ giai đoạn 2020-2022, (5) Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.

Hình 2. TS. Nguyễn Văn Triều – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Nguyễn Văn Triều – Chủ tịch Hội đồng trường đã biểu dương công tác chuẩn bị các dự thảo văn bản của các đơn vị tham mưu và đánh giá cao sự đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các thành viên Hội đồng trường cho các hoạt động của Trường trong năm 2020.

Kết thúc phiên họp, Hội đồng trường đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 1 – Năm 2020 với số phiếu 14/14 (tỉ lệ 100%).

M.L