0
519

…..Các ngành tuyển…..

– Luật : 120 chỉ tiêu.
– Kế toán : 80 chỉ tiêu.
– Công nghệ thông tin : 30 chỉ tiêu.
* Thời gian tuyển sinh: trong năm 2020.
* Thời gian đào tạo: 2,0 – 2,5 năm.
* Hình thức đào tạo: học vào thứ bảy, chủ nhật.
* Kinh phí thực hiện: do người học tự đóng góp dưới hình thức học phí.