0
689

…..Các ngành tuyển…..

1. Đại học (04 năm):
– Luật : 50 chỉ tiêu.
– Kế toán : 40 chỉ tiêu.
– Kỹ thuật tài nguyên nước : 40 chỉ tiêu.
* Thời gian tuyển sinh: trong năm 2020.
* Thời gian đào tạo: 4 – 4,5 năm.
* Hình thức đào tạo: học các ngày trong tuần (hoặc thứ bảy, chủ nhật).
* Kinh phí thực hiện: do người học tự đóng góp dưới hình thức học phí.
2. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:
– Kế toán : 40 chỉ tiêu.
* Thời gian tuyển sinh: trong năm 2020.
* Thời gian đào tạo: 1,5 – 2,0 năm.
* Hình thức đào tạo: học vào thứ bảy, chủ nhật.
* Kinh phí thực hiện: do người học tự đóng góp dưới hình thức học phí.
3. Đại học văn bằng 2:
– Luật : 60 chỉ tiêu.
– Tài chính ngân hàng : 40 chỉ tiêu.
– Ngôn ngữ Anh : 40 chỉ tiêu.
– Kinh tế : 40 chỉ tiêu.