0
370

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành xây dựng cầu đường) : 40 chỉ tiêu.
* Thời gian tuyển sinh: trong năm 2020.
* Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm.
* Hình thức đào tạo: học vào thứ bảy, chủ nhật.
* Kinh phí thực hiện: do người học tự đóng góp dưới hình thức học phí.