NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

0
714

Ngày 26/8/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng thực hiện, bao gồm:

  1. Xây dựng hệ thống đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch Tài chính (áp dụng trong việc quản lý học phí của học sinh sinh viên, quản lý định mức giảng dạy của viên chức tại Trường)” do ThS. Vũ Thị Thúy Vi, ThS. Lý Quý Niệm đồng chủ nhiệm. Cán bộ phối hợp: ThS. Trương Ngọc Phụng, ThS. Lý Kim Thó, ThS. Lê Hoàng Oanh, ThS. Mã Trường Thành.
  2. Xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng” do ThS. Mã Trường Thành làm chủ nhiệm. Cán bộ phối hợp: ThS. Trương Ngọc Phụng, ThS. Vũ Thị Thúy Vi, ThS. Lý Quý Niệm, ThS. Lý Kim Thó, ThS. Lê Hoàng Oanh.

Hội đồng đánh giá rất cao chất lượng của 02 đề tài. Hệ thống đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch Tài chính đã góp phần thiết thực trong công tác quản lý của Nhà trường, tạo sự đồng bộ phối hợp nhịp nhàng giữa Phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị khác trong Trường.

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã được các chủ nhiệm đề tài xây dựng thành công và đưa vào hoạt động trong toàn Trường. Đề tài hứa hẹn nhiều khả năng chuyển giao khoa học và công nghệ ngoài trường.

Phòng QLKH&HTQT