Lịch trực bảo vệ tại Khu A, B và Khu C của Trường từ ngày 15/7/2019 đến 21/07/2019

Stt

Họ và tên Ngày trực

Thời gian trực

KHU A
1 Nguyễn Phước Sỹ
ĐT:01695062737
Các ngày 15 (thứ hai), 17 (thứ tư), 19 (thứ sáu), 21 (chủ nhật)/7/2019 Từ 6g30 sáng đến 6g30 sáng hôm sau.
2 Nguyễn Văn Hào
ĐT:0993983785
Các ngày 16 (thứ ba), 18 (thứ năm), 21 (thứ bảy)/7/2019
KHU B
1 Bùi Văn Bảy
ĐT:0966103490
Từ ngày 15/7/2019 đến 21/07/2019 Chiều từ 16g30 đến 6g30 sáng hôm sau. Thứ bảy và Chủ nhật trực 24/24
KHU C
1 Đỗ Ngọc Loan
ĐT:0968026994
Các ngày 15 (thứ hai), 17 (thứ tư), 19 (thứ sáu), 21 (chủ nhật)/7/2019 Từ 6g30 sáng đến 6g30 sáng hôm sau.
2 Phạm Văn Tưởng
ĐT:0345176490
Các ngày 16 (thứ ba), 18 (thứ năm), 21 (thứ bảy)/7/2019

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here