Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

1111UBND TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
1111111—————–                                       ———————————————–

           Số: 108/KH-CĐCĐ                        Sóc Trăng, ngày 22 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
———————

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-CĐCĐ ngày 23/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng về thực hiện cải cách hành chính năm 2019.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, với các nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1.
Mục tiêu
– Tuyên truyền, phổ biến đến viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên đầy đủ, rõ ràng về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhằm tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước nói chung; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng nói riêng.
– Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên về tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả các văn bản về cải cách hành chính.
2. Yêu cầu
– Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian đề ra nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.
– Phổ biến nội dung cải cách hành chính phải đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của Trường.
– Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền, khuyến khích, động viên đội ngũ viên chức, nhân viên tích cực tham gia tuyên truyền cải cách hành chính với mọi hình thức; thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính.
– Các đơn vị, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào đơn vị của mình.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TUYÊN TRUYỀN
1.
Đối tượng
Tuyên truyền đến toàn thể viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên trong Nhà trường.
2. Phạm vi
Nội dung thông tin tuyên truyền liên quan đến chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch cải cách hành chính 2019 của tỉnh Sóc Trăng, của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và các nội dung khác có liên quan về công tác cải cách hành chính.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1.
Nội dung tuyên truyền
Trong năm 2019, Nhà trường tập trung truyên truyền các nội dung sau:
Tuyên truyền, phổ biển sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh Sóc Trăng.
– Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.
– Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
– Tuyên truyền tính tiện ích và hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa của đơn vị.
– Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ- CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU, Kế hoạch số 48/KH-UBND về thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình hành động số 02/CTr-UBND, Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 65/KH-CĐCĐ ngày 23/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng về thực hiện cải cách hành chính năm 2019.
– Kết quả xác định Chỉ số CCHC cùa tỉnh; Chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.
2. Hình thức tuyên truyền
– Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Trường, thông qua Chương trình “Phát thanh học đường”, “Tuần Sinh hoạt Công dân – Học sinh, sinh viên”, các buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề,…
– Tổ chức cuộc thi cải cách hành chính trong học sinh, sinh viên các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy đang theo học tại Trường.
– Niên yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Trường.
– Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong tuyên truyền đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Phòng TC-HC-QT tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 trình Ban Giám hiệu phê duyệt; chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.
– Khoa Chính trị – Luật, Phòng Công tác học sinh, sinh viên tổ chức tuyên truyền thông qua Cương trình “Phát thanh học đường”, “Tuần Sinh hoạt Công dân – Học sinh, sinh viên”, các buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề,…
– Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức cuộc thi cải cách hành chính trong học sinh, sinh viên các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy đang theo học tại Trường.
– Lãnh đạo các phòng, khoa, ban, trung tâm tổ chức triển khai các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch này cho toàn thể viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên của Trường được biết và tham gia thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị./.

Nơi nhận:                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG
– UBND tỉnh (b/c);                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
– Sở Nội vụ (b/c);                                                                 (Đã ký)
– Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                            Lê Văn Lửa
– Các đơn vị (thực hiện);
– Website Trường;
– Lưu: TC-HC-QT.