Kế hoạch thực hiện cải cách năm 2019

1111UBND TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               —————–                                       ———————————————–

           Số: 65/KH-CĐCĐ                        Sóc Trăng, ngày 23 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
Thực hiện cải cách hành chính năm 2019
———————

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019;
Căn cứ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
– Tiếp tục xác định công tác CCHC tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2019 là một trong những giải pháp chủ yếu để thu hút người học, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chỉ số CCHC và phát triển của Nhà trường thành một đơn vị đào tạo có uy tín góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Sóc Trăng.
– Triển khai việc thực hiện CCHC gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát hưy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời song Nhân dân “.
– Xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng điều hành; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện.
– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trong việc thực hiện các hoạt động của Trường.
– Tăng cường nhận thức, hành động và trách nhiệm của tất cả viên chức, người lao động trong Trường về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
II. YÊU CẦU
Lãnh đạo các đơn vị căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị mình tiến hành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong năm 2019.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Cải cách thể chế
– Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm trong quá trình xây dựng, thẩm định và tham mưu ban hành văn bản.
– Thường xuyên rà soát văn bản theo quy định để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.
2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
– Tiếp tục rà soát, bãi bỏ các quy định và những TTHC không cần thiết thuộc thẩm quyền của Trường ban hành. Cập nhật, niêm yết công khai TTHC theo quy định.
– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa.
– Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; tăng cường đối thoại giữa Nhà trường với học sinh, sinh viên, với các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đào tạo của Nhà trường.
3. Cải cách tổ chức bộ máy
– Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, chủ trương của Tình ủy, UBND tỉnh và các văn bản quy định hiện hành.
– Đẩy mạnh và kết hợp với kiểm tra, đánh giá định kỳ việc thực hiện phân cấp quản lý đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động
– Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động gắn với quy hoạch, bố trí sử dụng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ của đội ngũ viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.
– Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực viên chức trên cơ sở danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt.
– Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng. Tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
– Thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá phân loại, đào tạo bồi dưỡng, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, người lao động theo quy định.
5. Cải cách tài chính công
– Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí tại Trường. Hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ giai đoạn mới.
– Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí bên cạnh việc phát triển các hoạt động của Trường nhằm tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động.
6. Hiện đại hóa nền hành chính
– Tăng tỷ lệ trao đổi văn bản, thông tin thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành trong toàn Trường; trao đổi văn bản với các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử có sử dụng chữ ký số.
– Đưa vào vận hành chính thức phần mềm đồng bộ dữ liệu.
– Xây dựng lại Trang thông tin điện tử (Website) của Trường nhằm phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 2.
7. Công tác chỉ đạo điều hành
– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, mạnh dạn đề xuất giải pháp xử lý đối với những trường hợp chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục gắn kết quả thực hiện CCHC với trách nhiệm người đứng đầu và công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện kiểm tra công tác CCHC ít nhất 30% các các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.
– Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác lấy ý kiến phản hồi người học về công tác quản lý của Trường, công tác giảng dạy của giảng viên. Duy trì, đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại Trường.
III. PHÂN CÔNG CỤ THỂ CÁC NHIỆM VỤ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CCHC NĂM 2019
(Theo Phụ lục chi tiết đính kèm)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm trong Phụ lục đính kèm, các đơn vị chủ động phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng./.

Nơi nhận:                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG
– UBND tỉnh (b/c);                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
– Sở Nội vụ (b/c);                                                                 (Đã ký)
– Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                            Lê Văn Lửa
– Các đơn vị (thực hiện);
– Website Trường;
– Lưu: TC-HC-QT.


Tải về bản đầy đủ