Tổ chức nhân sự

0
491

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ
Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng KHKT&CGCN

HỌ VÀ TÊN

Chuyên môn

Email

Ghi chú

Nguyễn Thị Thuở TS. Khoa học cây trồng

ThS. Công nghệ sinh học

ntthuo@stcc.edu.vn Giám đốc
Tiền Ngọc Hân ThS. BS. Thú y tnhan@stcc.edu.vn Phó Giám đốc
Trịnh Thanh Nhân ThS. Phát triển nông thôn

KS. Nuôi trồng thủy sản

ttnhan@stcc.edu.vn Đang học NCS tại Hàn Quốc
Nguyễn Như Tấn Phước ThS. Thú y

KS. Chăn nuôi – Thú y

nntphuoc@stcc.edu.vn
Đỗ Kim Trúc ThS. Công nghệ sinh học dktruc@stcc.edu.vn
Trần Thanh Thắm TS. Công nghệ Hóa thanhtham1779@gmail.com

Bình luận bài viết