Các kế hoạch 2018 – 2019

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
31/KH-CĐCĐ 13/9/2018 Kế hoạch năm học 2018 – 2019
33/KH-CĐCĐ 17/9/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
35/KH-CĐCĐ 15/01/2019 Hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019
65/KH-CĐCĐ 23/01/2019 Thực hiện cải cách hành chính năm 2019
108/KH-CĐCĐ 22/02/2019 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
113/KH-CĐCĐ 26/02/2019 Phòng, chống tham nhũng năm 2019
114/KH-CĐCĐ 26/02/2019 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
115/KH-CĐCĐ 26/02/2019 Công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông năm 2019
116/KH-CĐCĐ 26/02/2019 Bảo vệ môi trường năm 2019
117/KH-CĐCĐ 26/02/2019 Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng năm 2019
149/KH-CĐCĐ-TTr 06/3/2019 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
170/KH-CĐCĐ 19/3/2019 Đảm bảo chất lượng
228/KH-CĐCĐ 10/4/2019 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (bổ sung)
275/KH-CĐCĐ 07/5/2019 Hiện đại hóa nền hành chính tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
328/KH-CĐCĐ 03/6/2019 Xây dựng định mức Kinh tế – kỹ thuật về đào tạo

Bình luận bài viết