Các quy chế, quy định 2018 – 2019

0
982
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
55/QĐ-CĐCĐ 9/5/2018 Quy chế công tác học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
57/QĐ-CĐCĐ 18/5/2018 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
134/QĐ-CĐCĐ 13/8/2018 Quy định về việc thực hiện chào cờ, sinh hoạt chính trị và nội quy trong học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
141/QĐ-CĐCĐ 16/8/2018 Quy định Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
156/QĐ-CĐCĐ 28/8/2018 Quy chế đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ
157/QĐ-CĐCĐ 28/8/2018 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
164/QĐ-CĐCĐ 06/9/2018 Quy chế đánh giá, phân loại viên chức, người lao động tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
176/QĐ-CĐCĐ 12/9/2018 Quy định về quản lý và quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
177/QĐ-CĐCĐ 12/9/2018 Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
218/QĐ-CĐCĐ 10/10/2018 Công bố bộ thủ tục hành chính tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
243/QĐ-CĐCĐ 18/10/2018 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
237/QĐ-CĐCĐ 27/10/2018 Quy chế thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
248/QĐ-CĐCĐ 08/11/2018 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
249/QĐ-CĐCĐ 08/11/2018 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
297/QĐ-CĐCĐ 27/12/2018 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
55/QĐ-CĐCĐ 20/3/2019 Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
56/QĐ-CĐCĐ 20/3/2019 Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
120/QĐ-CĐCĐ 08/5/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019
150/HĐ-CĐCĐ 05/6/2019 Hướng dẫn trình tự, thủ tục xin đi nước ngoài của cán bộ, viên chức và người lao động tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Bình luận bài viết