DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG, NHIỆM KỲ 2018-2023

0
736
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị/Cơ quan công tác Chức danh
Nam Nữ
01 Nguyễn Văn Triều 1975 Phó Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Chủ tịch HĐ
02 Lê Hoàng Điện Giám Đốc Sở LĐ-TB&XH Ủy viên
03 Nguyễn Văn Tâm 1973 Phó Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Ủy viên
04 Lê Văn Lửa 1960 Phó Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Ủy viên
05 Nguyễn Thị Thuở 1981 Trưởng khoa Trường CĐCĐ Ủy viên
06 Nguyễn Khánh Hùng 1979 Trưởng phòng Trường CĐCĐ Thư ký
07 Bùi Chí Dũng 1979 Trưởng khoa Trường CĐCĐ Ủy viên
08 Võ Thanh Sang 1976 Trưởng khoa Trường CĐCĐ Ủy viên
09 Quách Hồng Duyên 1984 Phó Trưởng phòng Trường CĐCĐ Ủy viên
10 Trần Huỳnh Hồng Biên 1986 Phó Trưởng phòng Trường CĐCĐ Ủy viên
11 Nguyễn Trần Hoàng Vũ 1984 Phó Trưởng phòng Trường CĐCĐ Ủy viên
12 Trần Hoàng Uy 1982 Phó Trưởng phòng Trường CĐCĐ Ủy viên
13 Vũ Thị Thúy Vi 1977 Giảng viên Trường CĐCĐ Ủy viên
14 Trần Thị Biên Thùy 1985 Giảng viên Trường CĐCĐ Ủy viên

Bình luận bài viết