Quy trình đánh giá viên chức, người lao động hàng năm

1. Đối với VC, NLĐ
Bước 1: VC, NLĐ làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 03
Bước 2: Đơn vị tổ chức hội nghị VC, NLĐ tham gia góp ý; các ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.
– Chủ trì cuộc họp: Trưởng đơn vị.
– Thành phần tham dự: toàn thể VC, NLĐ của đơn vị. Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 thành phần tham dự có mặt.
– Nội dung hội nghị: VC, NLĐ được đánh giá trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; VC, NLĐ trong đơn vị tham gia góp ý kiến nhận xét, đánh giá đối với người được đánh giá.
Bước 3: Trưởng đơn vị nhận xét về kết quả công tác VC, NLĐ; tham khảo kết quả đánh giá của tập thể VC, NLĐ trong đơn vị để quyết định phân loại đánh giá VC, NLĐ theo thẩm quyền. Đối với viên chức giữ chức vụ từ Phó Trưởng bộ môn trở lên, Trưởng đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp, ý kiến của cấp ủy chi bộ, đề xuất mức đánh giá, phân loại trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
* Lưu ý: Các đơn vị tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại VC, NLĐ theo phân cấp (Mẫu số 01), gửi về phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, để tổng hợp chung, làm cơ sở để Hiệu trưởng thực hiện đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.
2. Đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng các đơn vị (hoặc cấp phó được phân công phụ trách)
Bước 1: VC làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 03;
Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia góp ý; các ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại Hội nghị.
– Chủ trì cuộc họp: Hiệu trưởng
– Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; đại diện BCH Đảng ủy, đại diện BCH Công đoàn, đại diện BCH Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị. Cuộc họp đánh giá, phân loại chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 thành phần tham dự có mặt.
– Nội dung hội nghị: VC được đánh giá trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; các thành viên tham gia hội nghị góp ý kiến nhận xét, đánh giá đối với người được đánh giá.
Bước 3: Hiệu trưởng nhận xét về kết quả công tác của VC; tham khảo các ý kiến đóng góp tại hội nghị và ý kiến đóng góp tại hội nghị của đơn vị VC đang công tác quyết định phân loại đánh giá VC theo thẩm quyền.
3. Đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng
Bước 1: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 04, Mẫu số 05;
Bước 2: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia góp ý; các ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại Hội nghị.
– Chủ trì cuộc họp: Hiệu trưởng
– Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, BCH Đảng ủy; đại diện Hội đồng trường, đại diện BCH Công đoàn, đại diện BCH Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị. Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 thành phần tham dự có mặt.
Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; các thành viên tham gia hội nghị góp ý kiến nhận xét, đánh giá.
Bước 3: Trên cơ sở ý kiến đóng góp, kết luận tại cuộc họp, Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ gửi về Sở Nội vụ để trình Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, phân loại theo quy định; đồng thời xem như là căn cứ để làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Các biểu mẫu kèm theo.