Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học 

0
2333

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng trên cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 655/QĐTC-CTUBND ngày 21/11/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tin học trực thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học,

                                                    QUYẾT ĐỊNH:      

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học” trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.