Nhân sự Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

0
1139
Cơ cấu tổ chức:
Số
TT
Họ và tênNăm sinhChức danh

nghề nghiệp

Chức vụTrình độGhi chú
NamNữChuyên

môn

Lý luận
chính trị
1Trần Văn Trí16/04/1966Giáo viênGiám đốcCN. SP ToánCao cấp
2Phạm Ngọc Quan 1969Giảng viênThS. PPGD

Tiếng anh

3Nguyễn Ngọc Hưng28/02/1972Giảng viênThS. CNTTCao cấp
4Ngô Minh Dĩ05/11/1985Giảng viênCN. Lý-Tin