Nhân sự Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

0
1075
Cơ cấu tổ chức:
Số
TT
Họ và tên Năm sinh Chức danh

nghề nghiệp

Chức vụ Trình độ Ghi chú
Nam Nữ Chuyên

môn

Lý luận
chính trị
1 Trần Văn Trí 16/04/1966 Giáo viên Giám đốc CN. SP Toán Cao cấp
2 Phạm Ngọc Quan  1969 Giảng viên ThS. PPGD

Tiếng anh

3 Nguyễn Ngọc Hưng 28/02/1972 Giảng viên ThS. CNTT Cao cấp
4 Ngô Minh Dĩ 05/11/1985 Giảng viên CN. Lý-Tin

 

Bình luận bài viết