Mức thu học phí, lệ phí và chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy Tiếng anh

0
912
Mức thu học phí, lệ phí và chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy Tiếng anh
  1. Học phí đào tạo và lệ phí dự kiểm tra:
  2. Học phí đào tạo Tiếng Anh trình độ A:

– A1: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– A2: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– A3: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– A4: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– A5: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– A6: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

  1. Học phí đào tạo Tiếng Anh trình độ B:

– B1: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– B2: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– B3: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– B4: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– B5: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– B6: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

  1. Học phí đào tạo Tiếng Anh trình độ C:

– C1: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– C2: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– C3: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– C4: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– C5: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

– C6: 900.000 đồng/lớp 90 tiết.

  1. Học phí ôn thi Tiếng Anh trình độ C, B, C:

– Ôn thi: 600.000 đồng/lớp 60 tiết.

– Ôn thi cấp tốc: 300.000 đồng/lớp 30 tiết.

  1. Lệ phí dự kiểm tra:

– Trình độ A: 500.000 đồng/học viên.

– Trình độ B: 500.000 đồng/học viên.

– Trình độ C: 500.000 đồng/học viên.