Giải pháp ứng phó với sự tăng độ mặn nguồn nước và giảm thu nhập trong mô hình canh tác nông nghiệp của nông hộ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

0
424

Giải pháp ứng phó với sự tăng độ mặn nguồn nước và giảm thu nhập trong mô hình canh tác nông nghiệp của nông hộ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Tác giả: Trịnh Thanh Nhân và Nguyễn Phương Linh
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định những giải pháp mà nông hộ sử dụng để ứng phó với giả thuyết độ mặn nguồn nước tăng lên và nguồn thu nhập từ mô hình canh tác chính bị giảm. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 240 hộ nông dân tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng trong năm 2013 – 2014. Kết quả phân tích cho thấy giảm thu nhập làm nông hộ phải điều chỉnh mô hình canh tác hiện tại nhiều hơn so với tăng độ mặn nguồn nước. Với giả thuyết độ mặn nguồn nước tăng lên làm cho nông hộ trồng mía, cây ăn trái và trồng khoai thay đổi canh tác nhiều hơn so với hộ nuôi tôm nước lợ. Khi thu nhập chính giảm sẽ làm cho hộ nuôi tôm nước lợ và trồng khoai phải điều chỉnh canh tác nhiều hơn hộ trồng cây ăn trái và trồng mía.
Từ khóa: Cù Lao Dung, độ mặn nguồn nước, thu nhập

Tải về