Tác động của hoạt động ngoại khóa đến học tập và phát triển kỹ năng của người học

0
393

Tác động của hoạt động ngoại khóa đến học tập và phát triển kỹ năng của người học

Tác giả: Trịnh Thanh Nhân và Trịnh Anh Khoa

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của hoạt động ngoại khóa đến học tập và phát triển kỹ năng của người học thông qua khảo sát 188 học sinh trung cấp và sinh viên cao đẳng năm cuối được đào tạo theo hệ chính quy của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Số liệu được thu thập trong tháng 11/2014 bằng bảng câu hỏi bán cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc tham gia hoạt động ngoại khóa có mối tương quan thuận với điểm trung bình học tập của người học ở tất cả các ngành học khác nhau và đối với cả nam và nữ. Thang đo Likert 5 điểm được sử dụng để đánh giá tác động của hoạt động ngoại khóa đến việc học tập của người học bao gồm 13 yếu tố và thang đo đánh giá tác động của hoạt động ngoại khóa đến phát triển kỹ năng của người học bao gồm 15 yếu tố được sử dụng. Cả hai thang đo đều có hệ số Cronbach’s alpha trên 0,9 và điểm trung bình của mỗi yếu tố trong thang đo đều đạt trên 3,5 điểm. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa tác động của hoạt động ngoại khóa đến học tập và phát triển kỹ năng của người học. Từ khóa: hoạt động ngoại khóa, học tập, kỹ năngTải về