Thông tin hoạt động

0
288

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng (Áp dụng từ năm học 2018-2019)

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

trực thuộc Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐCĐ, ngày      tháng      năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng)

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là một đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-CĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện 02 chức năng: khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, cụ thể:

  1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
  2. Giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
  3. Định kỳ hằng năm tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường theo quy định và hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
  4. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định chung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của Trường.
  5. Định kỳ hằng năm báo kết quả thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của nhà trường về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo sự phân công của Hiệu trưởng;
  6. Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành kế hoạch, mục tiêu, chính sách chất lượng và các công cụ, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng để thực hiện công tác đánh giá ngoài của Nhà trường.

  1. Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách).

Tải về

Bình luận bài viết