Quy định về khảo sát và lấy ý kiến phản hồi từ người học

0
978

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về mục đích, yêu cầu, quy trình tổ chức thực hiện và
trách nhiệm của những đơn vị, cá nhân tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi từ người
học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.
2. Đối tượng áp dụng của Quy định này bao gồm các đơn vị, các cán bộ, giảng
viên, sinh viên bậc cao đẳng, học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp ở hệ chính quy và
vừa làm vừa học (sau đây gọi chung là người học) của Trường Cao đẳng Cộng đồng
Sóc Trăng.
Điều 2. Mục đích của công tác lấy ý kiến người học
1. Đối với nhà trường
a) Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường;
b) Giúp lãnh đạo nhà trường và các đơn vị trực thuộc có cơ sở để nhận xét, đánh
giá và có kế hoạch bồi dưỡng cho giảng viên;
c) Xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và trình độ
chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến;
d) Góp phần phòng ngừa những tiêu cực trong hoạt động giảng dạy, phát hiện và
nhân rộng những gương điển hình tốt trong hoạt động giảng dạy;
e) Thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất
lượng các hoạt động đào tạo của nhà trường; phục vụ công tác tự đánh giá (đánh giá
trong) chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.
2. Đối với giảng viên
a) Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy,
hoàn thiện, phát huy năng lực giảng dạy về chuyên môn, tác phong sư phạm;
b) Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ
giảng dạy, mục tiêu đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của nhà
trường.
3. Đối với người học
a) Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học
tập và rèn luyện của bản thân;
b) Đảm bảo lợi ích cho người học, tạo điều kiện để người học phản ánh tâm tư,
nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Quy_dinh_Khao_sat_lay_y_kien_phan_hoi