Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

0
3789

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị (Phòng TC-HC-QT) là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-CĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, pháp chế, hành chính tổng hợp, quản trị, thiết bị của Trường.

Phòng TC-HC-QT có các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ tổ chức, nhân sự:

a) Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường; vị trí việc làm, phân bổ số lượng người làm việc theo quy định;

b) Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng hàng năm, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn Trường;

c) Chủ trì, nghiên cứu và tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ viên chức; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường sao cho phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng Trường trong từng giai đoạn;

d) Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động trong toàn Trường;

đ) Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự trong Trường;

e) Tham mưu, theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo các quy định hiện hành.

g) Quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu viên chức, người lao động.

h) Dự thảo báo cáo công tác tổ chức, nhân sự của Nhà trường

2. Nhiệm vụ thi đua, khen thưởng

a) Dự thảo kế hoạch, chương trình thi đua trình Hội đồng thi đua khen thưởng Trường;

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua hàng năm;

c) Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng;

d) Dự thảo các báo cáo, các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường.

đ) Tổng hợp, quản lý hồ sơ, dữ liệu thi đua, khen thưởng của Nhà trường.

3. Nhiệm vụ pháp chế, hành chính tổng hợp

a) Dự thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, năm và các kế hoạch khác của Trường; tổng hợp đăng ký lịch công tác tuần của các đơn vị trình Hiệu trưởng, công bố lịch công tác tuần của Ban Giám hiệu lên trang thông tin đện tử của Trường và bảng thông báo; thư ký cho các cuộc họp các cuộc họp cấp Trường hoặc theo yêu cầu cụ thể của Ban Giám hiệu;

b) Tham mưu và làm đầu mối trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Trường với các cơ quan, đơn vị;

c) Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, theo dõi tiến độ, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; duy trì mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn Trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định;

d) Chủ trì tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác cải cách hành chính của Trường;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng, trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, nội quy của Trường;

e) Tham gia tư vấn về mặt thể thức, pháp lý đối với dự thảo các văn bản của Trường;

g) Phối hợp các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến;

h) Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho viên chức, người lao động, các cá nhân đến liên hệ công tác.

4. Nhiệm vụ văn thư, lưu trữ

a) Tiếp nhận và phân loại văn bản đến, trình Hiệu trưởng hoặc các Phó Hiệu trưởng và chuyển đến các đơn vị chức năng liên quan để giải quyết;

b) Gửi văn bản đi của Trường cho các đơn vị trong và ngoài Trường; thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác về công tác văn thư theo đúng quy định của nhà nước;

c) Quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước;

d) Quản lý các văn bản, giấy tờ của Trường theo đúng quy định của Nhà nước;

đ) Lưu trữ các văn bản, hồ sơ, tài liệu của Trường theo đúng quy định về công tác lưu trữ;

e) In sao các loại văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác chung của Nhà trường.

5. Nhiệm vụ quản trị, thiết bị

a) Lập kế hoạch, đề xuất phương án quản lý, điều phối, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên toàn bộ công trình xây dựng, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường;

b) Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính xây dựng và triển khai kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác giảng dạy, quản lý của Nhà trường theo đề nghị của các đơn vị đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

c) Theo dõi, quản lý, tham mưu điều tiết việc sử dụng điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung, nhà nghỉ giảng viên trong toàn Trường;

d) Phục vụ âm thanh, thiết bị trợ giảng trong công tác học tập và giảng dạy trong toàn Trường;

đ) Quản lý, vận hành an toàn phương tiện vận tải của Trường;

e) Hàng năm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản cố định của Nhà trường theo quy định;

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh, trật tự. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc thực hiện phòng cháy chữa cháy. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên Nhà trường, giúp Ban Giám hiệu thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với địa phương nơi Trường đóng;

h) Tổ chức kiểm tra, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; chăm sóc cảnh quan, cây xanh trong khuôn viên tại các khu của Trường;

i) Thực hiện các công việc phục vụ, hậu cần đối với các sự kiện do Trường tổ chức hoặc theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

Bình luận bài viết