Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác học sinh, sinh viên

0
592

Phòng Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-CĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên (HSSV); quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên; công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng đạo đức lối sống trong HSSV; thực hiện giáo dục kỹ năng mềm cho HSSV; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao trong, ngoài Trường; tham mưu thực hiện các chế độ chính sách theo quy định; công tác văn thư – lưu trữ theo quy chế công tác HSSV và quy chế đào tạo.

Phòng có những nhiệm vụ sau:

 1. Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền và xây dựng đạo đức lối sống trong HSSV
 2. a) Thông tin, tuyên truyền để HSSV nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng; có lý tưởng, tri thức pháp luật và bản lĩnh chính trị vững vàng;
 3. b) Thông tin, tuyên truyền cho HSSV về những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, đạo đức nghề nghiệp; lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cộng đồng; tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường;
 4. c) Thông tin phổ biến pháp luật trong HSSV nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; sống, học tập và rèn luyện theo pháp luật.
 5. Công tác quản lý HSSV
 6. a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định;
 7. b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến HSSV;
 8. c) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của HSSV; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho HSSV tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tham dự kỳ thi tay nghề các cấp; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của HSSV; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật HSSV;
 9. d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong HSSV; phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến HSSV trong và ngoài Nhà trường;

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV;

 1. e) Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý HSSV ở nội trú; phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý HSSV ở ngoại trú;

ê) Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho HSSV. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa HSSV và Ban Giám hiệu Nhà trường.

 1. Công tác quan hệ doanh nghiệp, hỗ trợ và dịch vụ đối với HSSV
 2. a) Tham mưu Ban Giám hiệu trong quan hệ gắn kết với các doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp cận thông tin và nắm yêu cầu của doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng người lao động nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV phù hợp với yêu cầu thực tiễn; khai thác các hoạt động với doanh nghiệp nhằm phục vụ hoạt động của Trường cũng như thông tin, tư vấn, giới thiệu hỗ trợ việc làm cho HSSV khi ra trường;
 3. b) Tư vấn cho HSSV xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực, sức khỏe;
 4. c) Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường; tạo điều kiện giúp đỡ HSSV là người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn và HSSV thuộc nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ.
 5. Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho HSSV.
 6. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng.
 7. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về HSSV, thực trạng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
 8. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định.
 9. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ theo quy chế công tác HSSV và quy chế đào tạo.

 

Bình luận bài viết